» ЗВІТ з оцінки корупційних ризиків ДП МТП Чорноморськ

ЗВІТ з оцінки корупційних ризиків ДП МТП Чорноморськ

ЗВІТ

з оцінки корупційних ризиків ДП «МТП «Чорноморськ» та заходи їх усунення (мінімізації)

 

Опис

функцій та завдань

ДП «МТП «Чорноморськ»

Методика та способи оцінки корупційних ризиків

Внутрішні інструкції, положення та інші документи, які регламентують діяльність підрозділів підприємства

Опис корупційних ризиків

Опис чинників, які сприяють створенню сприятливих умов для вчинення корупційного правопорушення

Рівень корупційного ризику

Заходи реагування, які необхідні для зниження рівня корупційного ризику, профілактики та недопущення корупційного правопорушення

1

2

3

4

5

6

7

Кадрова діяльність

Відбір на вакантні посади в ДП «МТП «Чорноморськ»

 

1)Аналіз внутрішніх документів;

2)Опитування;

3)індивідуальне інтерв’ю.

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДП «МТП «Чорноморськ»

Вплив з боку посадових осіб підприємства або інших осіб на процедуру відбору та добору кадрів з метою сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб;

Неповідомлення керівництву про конфлікт інтересів;

Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;

Прийняття на посаду осіб, які не мають відповідної освіти та не відповідають вимогам необхідним для виконання своїх посадових обов’язків

Відсутність чітких вимог під час процедури відбору кадрів;

Відсутність процедури оцінки персоналу для вертикального та горизонтального його переміщення

Відсутність процедури проведення добору кадрів на конкурсній основі;

Невиконання усіх вимог передбачених трудовим законодавством України.

Середній

Розробити та прийняти виробничий документ, яким запровадити чіткий і прозорий механізм відбору кадрів на різні посади;

Забезпечити належну роботу на офіційному веб-сайті та у кадровій службі прозору та доступну рубрику «Вакансії», в яку постійно вносити інформацію про вільні вакансії та вимоги до кандидатів на посади та правила подання резюме всіма бажаючими;

Забезпечити обов’язкове заповнювання анкети щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів при паданні документів;

Періодично проводити перевірки кадрової служби з метою виявлення недоліків у роботі та проводити тренінги з кадрових питань;

Забезпечити постійну перевірку кандидатів на вимоги необхідні для зайняття певної посади.

Управління кадрами

1) аналіз документації;

2) індивідуальне інтерв’ю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДП «МТП «Чорноморськ»;

Колективний договір ДП «МТП «Чорноморськ»;

Положення про структурні підрозділи;

Посадові інструкції

Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;

застосування заходів впливу (переведення, зміна умов праці тощо) до викривачів фактів корупції;

приховування фактів корупції своїх підлеглих;

провокування підлеглих на здійснення корупційних дій;

приймання керівником або пропонування підлеглими подарунків або послуг;

лобіювання та просування окремих працівників.

Людський фактор, який спричиняє корупційні правопорушення;

родинні чи дружні стосунки;

намагання укрити свої корупційні дії;

намагання отримати життєві або побутові блага.

Середній

періодично проводити перевірки на викриття корупційних дій;

за виробничою потребою проводити ротацію кадрів з метою уникнення формування між персоналом близьких стосунків;

проводити анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня корупційного ризику.

Організаційно-управлінська діяльність

Управління виробничою діяльність на підприємстві

1) аналіз документації;

2) індивідуальне інтерв’ю.

Колективний договір ДП «МТП «Чорноморськ»;

Положення про структурні підрозділи;

Посадові інструкції.

Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями - сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень

- Дублювання функцій та завдань в посадових інструкціях за вертикаллю ланки управління в підрозділах підприємства;

- Розмитість, не чітке визначення прав та обов’язків посадових осіб підприємства

низький

Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів підприємства;

- Проведення службових перевірок, аудиту господарської діяльності в підрозділах підприємства

Фінансово-господарська діяльність

Управління фінансами

 

1) аналіз документації;

2) індивідуальне інтерв’ю.

 

навмисні дії, направлені на завищення вартості робіт, товарів та послуг, які здійснюються за попередньою домовленістю з постачальниками;

Порушення посадовими особами підприємства платіжної дисципліни;

Упередженість посадовими особами, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів та інших осіб;

Навмисні дії, направлені на заниження вартості наданих портом послуг, покриття портом витрат орендарів;

Прийняття упереджених неефективних управлінських рішень щодо розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах, які мають ризик втрати платоспроможності.

Навмисне невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків та виконання дій не передбачених посадовою інструкцією при залученні та використанні фінансових ресурсів;

Людський фактор, намагання незаконно збагатіти чи отримати інші блага.

Високий

Проведення моніторингу та аналізу виявлених фактів щодо порушення договірних умов у частині що стосується несвоєчасної оплати товарів, робіт та послуг, з метою встановлення причин та умов та подальшого їх усунення;

Проведення моніторингу виконання умов дохідних договорів щодо своєчасного перегляду розміру відшкодування експлуатаційних витрат та комунальних послуг орендарями;

Застосування до порушників платіжної дисципліни заходів впливу;

Здійснення моніторингу за діяльністю банків, з якими укладено договори депозиту та розрахунково-кассове обслуговування.

 

Використання та розпорядження матеріальними ресурсами

1) аналіз документації;

2) індивідуальне інтерв’ю.

Колективний договір ДП «МТП «Чорноморськ»

Використання посадовою особою ресурсів підприємства (комунікації, оргтехніка, транспорт тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди;

Використання посадовою особою ресурсів підприємства для отримання прибутку через використання своїх власних підприємств;

Привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства;

Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків в особистих цілях;

Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання чи заміни;

Зниження вартості майна, що підлягає списанню з метою його подальшого придбання чи отримання неправомірної вигоди;

Навмисне документальне завищення обсягів використання ресурсів підприємства з метою накопичення не оприбуткованого надлишку та подальшого його привласнення.

 

 

Зловживання посадовими особами своїх повноважень при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами;

Недотримання посадовими особами наказів, розпоряджень, інструкцій та положень що діють на підприємстві чи їх неправильне тлумачення.

Високий

Забезпечення керівниками структурних підрозділів достовірного обліку матеріальних цінностей та своєчасного фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій з виробничої діяльності;

Попередження працівників підприємства про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для цілей, які не викликані виробничою необхідністю;

Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв’язку, транспортні засоби тощо;

Встановлення заборони щодо особистого одноосібного вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у своє персональне користування (на зберігання);

Проведення періодичного аудиту щодо використання та списання матеріальних ресурсів;

Перевірка використання матеріальних ресурсів під час їх використання та експлуатації.

 

Діяльність в роботі з діловими партнерами

Організація та проведення закупівель

 

1)Аналіз документації;

2)Опитування;

3)індивідуальне інтерв’ю;

4) групове інтерв’ю.

Положення про тендерний комітет

Положення про порядок та організацію проведення закупівель

Положення про укладання договорів

Виробнича документація, яка регулює

ЗУ «Про публічні закупівлі»

Інструкції про порядок прийому товарів, робіт та послуг

Недостатній (короткий) строк для проведення заявочної компанії, що призводить до відсутності належного аналізу і перевірок номенклатури необхідної продукції при узгоджені плану закупівель;

Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації під конкретного постачальника;

Розголошення працівником одному з учасників процедури закупівель внутрішньої інформації про деталі майбутньої закупівлі;

Відсутність обґрунтованого внесення змін до істотних умов договорів;

Приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів;

Існування можливої змови учасників процедури закупівель;

Існування вірогідності прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента;

Існування імовірності використання членами тендерного комітету своїх повноважень при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозицій учасника-переможця закупівлі на користь інших зацікавлених осіб

Наявність конфлікту інтересів;

Участь у закупівлі пов’язаних осіб;

Розголошення конфіденційної інформації, пов’язаної з закупівлями;

Фальсифікація документів;

Оприлюднення неповної інформації;

Зловживання повноваженнями членами тендерного комітету;

Формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті;

Відсутність відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків членами тендерного комітету;

Завищення очікуваної вартості;

 

Високий

Проведення аналізу заявочної компанії з метою виявлення недоліків та прийняття заходів щодо їх виправлення;

Формувати чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі;

Забезпечити належну перевірку всієї документації по закупівлі;

Прийняти внутрішні документи по підприємству про заборону розголошення працівником внутрішньої інформації про деталі майбутньої закупівлі;

Переглянути посадові інструкції та внести до зміни щодо розголошення внутрішньої інформації;

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками;

Переглянути діючи виробничі документи та внести до них зміни щодо покращення механізму (способу, процедури) та положень, які суперечать законодавству України;

Внести зміни до діючих виробничих документів щодо обов’язковості завантаження укладених додаткових угод до автоматизованих систем змін умов договорів разом з обґрунтуванням причин, що їх зумовили, а також щодо посилення контролю відповідальним підрозділом за належним обґрунтуванням змін умов договорів під час реєстрації додаткових угод;

Запровадити заповнення інформаційного листка про наявність/відсутність конфлікту інтересів та здійснювати актуалізацію інформації;

Передбачити у посадових інструкціях обов’язок повідомлення про конфлікт інтересів;

Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку та строків оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі PROZORRO;

Членам тендерного комітету під час прийняття рішень використовувати такі інструменти як моніторинговий веб-портал DoZorro, Реєстр відомостей про рішення органів АМКУ щодо визначення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, який розміщений на веб-сайті АМКУ;

Доводити до відома членів тендерного комітету про кримінальну, адміністративну відповідальність за дії пов’язані з одержанням неправомірної вигоди, обіцянки;

Розглянути питання щодо створення технічної комісії з числа висококваліфікованих працівників підприємства та розробити положення регламентуюче її роботу.

Діяльність з юридичних процедур

Виявлення запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виник у зв’язку із прямим підпорядкуванням близьких осіб

 

1)Аналіз документації;

2)Опитування;

3)індивідуальне інтерв’ю;

4) групове інтерв’ю.

Антикорупційна програма ДП «МТП «Чорномрськ»;

Кодекс професійної етики ДП «МТП «Чорноморськ»

 

- Наявність у посадових осіб у підпорядкованих близьких їм осіб може викликати конфлікт інтересів та стати передумовою вчинення корупційного правопорушення, оскільки сімейні стосунки свідчать про наявність в особі приватного інтересу;

- Неповідомлення посадовою особою про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи може негативно вплинути на робочий процес і ускладнити взаємовідносини між працівниками структурного підрозділу, оскільки у посадовій особи виникає можливість надавати привілеї одним особам, наприклад у наданні відпусток, надання пропозицій до встановлення премій, надбавок, доплат, направлення у відрядження, у тому числі закордонні тощо.

Неповідомлення безпосереднього керівника про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи;

Використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення;

Використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв;

Використання свого становища посадовою особою для створення сприятливих умов, стосунки з якими сприяють виникнення у посадової особи приватного інтересу.

Середній

Встановлення можливості та запровадження механізму (способу) збору та аналізу інформації про спільну роботу близьких осіб;

Вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу.

Виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виникли у зв’язку із наявністю підприємств чи корпоративних прав

1)Аналіз документації;

2)Опитування;

3)індивідуальне інтерв’ю;

4) групове інтерв’ю.

Антикорупційна програма ДП «МТП «Чорномрськ»;

Кодекс професійної етики ДП «МТП «Чорноморськ»

 

Наявність підприємств та корпоративних прав у посадової особи в сфері, в якій вона здійснює повноваження, свідчить про наявність приватного інтересу, що вказує на наявність конфлікту інтересів;

У разі наявності у посадової особи компаній (корпоративних прав ) у сфері, в якій вони здійснюють свої, повноваження, і ці підприємства, перебувають у договірних відносинах з підприємством, конфлікт інтересів імовірно не усувається після передачі компанії чи корпоративних прав іншим особам в управління, оскільки посадова особа, може бути зацікавлена в отриманні прибутку та вірогідно буде використовувати свої повноваження для отримання вигоди компанією, власником якого є, наприклад близька знайома.

Неповідомлення безпосереднього керівника про конфлікт інтересів;

Прийняття посадовою особою рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

Використання посадовою особою повноважень з метою отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб;

Використання посадовою особою повноважень з метою отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб;

Навмисне приховування конфлікту інтересів;

Вимагання неправомірної вигоди за вчинення певних дій бездіяльності;

Неправомірне сприяння окремим фізичним (юридичним) особам.

Середній

Запровадження механізму (способу) збору та аналізу інформації про наявність у особи конфлікту інтересів;

Вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу;

Проводити роз’яснювальну роботу (лекції, навчання, тренінги) щодо вимог законодавства стосовно своєчасності передачі в управління підприємств, компаній чи корпоративних прав, але залишилися їх власниками, з якими підприємство перебуває у договірних відносинах.

Діяльність Уповноваженого з антикорупційної діяльності та сектору запобігання та виявлення корупції

Робота посадових осіб із запобігання та виявлення корупції

 

1)Аналіз документації;

2) Аналіз результатів службових перевірок, з метою вивчення фактів протиправної поведінки посадових осіб підприємства та їх результатів, а також причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень

2)Опитування;

3)індивідуальне інтерв’ю;

 

Антикорупційна програма ДП «МТП «Чорноморськ», антикорупційне законодавство України

- Залучення контрагентів, співпраця з якими може бути репутаційно- небезпечною;

- Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підприємства.

 

Подвійне підпорядкування уповноважених осіб, які виконують функції із запобігання і протидії корупції, фінансова залежність уповноважених осіб від директора підприємства;

Відсутність фахової підготовки працівників сектору запобігання та виявлення корупції;

Відсутня на законодавчому рівні системи моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків;

Невелика кількість працівників підрозділу з запобігання і протидії корупції

Середній

- Врегулювання питання вертикалі управління;

- Розробити внутрішній виробничий документ щодо запровадження та порядку моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків;

- Постійне залучення контрагентів з позитивною репутацією;

- Звітність Уповноваженого щодо результатів роботи;

- Постійно проведення роз’яснювальних та методичних занять з посадовими особами підприємства щодо виконання вимог антикорупційного законодавства.

- Розширення штату сектору із запобігання і протидії корупції.

- Участь працівників сектору запобігання та виявлення корупції в семінарах учбово-методичних заняттях.

В сфері орендних правовідносин

Діяльність підприємства в

 

сфері оренди майна

1)Аналіз документації;

 

Закон України «Про управління

 

об’єктами державної власності»

- Не надання повного об’єму інформації та

 

документів при вирішенні питання оренди майна

Не інформованість

 

працівників щодо процедури оренди

низький

Проведення нарад, тренінгів для працівників

 

Комісія з оцінки корупційних ризиків:

 

 


НАВИГАЦИЯ

О порте
Руководство порта
Инвесторам
Партнеры порта
Государственные закупки
Профсоюзы
Противодействие коррупции

 

Главная
Новости
Галерея
Видео
Контакты
Форма обратной связи
Мобильная версия портала

 

Морские перевозки © 2016

Вверх